Drogi Użytkowniku,

Informujemy, że z dniem 1 wrzesnia 2014 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Wirtualnej Polski S.A. z siedzibą w Gdańsku zostają formalnie przejęte przez jej akcjonariusza - Grupę Wirtualna Polska Spółka S.A. (obecnie Grupa Wirtualna Polska S.A.) z siedzibą W Warszawie. Tym samym, od dnia 1 września 2014 r. administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Wirtualna Polska Spółka sp. S.A. (obecnie Grupa Wirtualna Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa.
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nie ulegają zmianom zasady korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszego serwisu ania zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zmienia się także cel i zakres pozyskiwania danych. Przypominamy także, że podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możesz także żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.

Regulamin zamieszczania Opinii w Serwisie komediowo.pl.

I. Postanowienia wstępne.

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania Opinii przez Użytkowników w Serwisie komediowo.pl.
2.Serwis komediowo.pl jest udostępniany Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
3.Zamieszczanie Opinii w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:
a)złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b)wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu usługi zamieszczenia i przechowywania jego Opinii w Serwisie, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1.Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Opinii w Serwisie komediowo.pl.
2.Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą na podstawie Regulaminu z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a)posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
b)korzysta z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
3.GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
4.Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP.
5.Serwis lub Serwis komediowo.pl - oznacza Serwis internetowy prowadzony przez GWP pod adresem internetowym komediowo.pl.
6.Formularz - oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie Opinii w Serwisie oraz zawarcie z GWP umowy o świadczenie usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie.
7.Opinia - oznacza zamieszczoną w Serwisie przez Użytkownika opinię do danej treści publikowanej w Serwisie lub/i opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.
8.Nick - oznaczenie Użytkownika, jakim posłużył się on dla oznaczenia autorstwa Opinii.

III. Zasady zamieszczania i przechowywania Opinii w Serwisie.

1.Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie, publikowanie i przechowywanie Opinii Użytkowników na powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania Opinii przez Użytkowników.
2.Opinie Użytkowników publikowane są wraz z Nickiem Użytkownika.
3.Użytkownik zamieszcza Opinie w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojej Opinii i swój Nick oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu i wyrazić zgodę określoną w punkcie IV Regulaminu.
4.Opinia i Nick Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została wskazana Użytkownikowi podczas wypełniania Formularza wskazanego w punkcie poprzednim Regulaminu.
5.Opinie zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny dotyczyć treści lub/i opinii, do których zostały zamieszczone.
6.Korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
7.Zamieszczone i przechowywane w Serwisie Opinie Użytkowników będą nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników.
8.Opinie Użytkownika są zamieszczane, publikowane i przechowywane w Serwisie w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii Użytkowników zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych w Serwisie.
9.Korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a)przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i przechowywane w Serwisie Opinie Użytkownika mogą być czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;
b)wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie Opinii Użytkownika przez inne osoby;
c)wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację Opinii Użytkownika wraz z Nickiem podanym przez Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.

1.Zamieszczenie i przechowywanie Opinii w Serwisie wymaga dokonania następujących czynności przez Użytkownika (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
a)udostępnienia GWP Nicka Użytkownika;
b)zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c)wyrażenia zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
2.Niezależnie od postanowień punktu IV.1 Regulaminu, korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z Usługi.
3.Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1. Regulaminu odbywa się za pomocą Formularza dostępnego w Serwisie.
4.Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie przesłać ten Formularz drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
5.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez GWP dla celów związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
6.Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
7.GWP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8.Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
9.Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
10.Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania jego Opinii w Serwisie.
11.Korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, a w szczególności przesłanie do GWP Formularza, jest równoznaczne z:
a.złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b.złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
c.upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie;
d.przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1.GWP dołoży starań, aby korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Formularze mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
2.Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
3.W celu zbierania informacji o Użytkownikach, GWP stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
4.GWP używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez GWP także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb GWP i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam w Portalu Wirtualna Polska, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
5.Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu internetowego. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
6.Cookies nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie GWP nie ustala tożsamości Użytkowników.
7.Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Wirtualna Polska.
8.Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
9.Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Opinii spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść GWP z tytułu zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
10.Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do przesyłanych przez niego do GWP Opinii w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie i przechowywanie w Serwisie oraz bezpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych Opinii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Opinii oraz prawo do zezwalania na czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie tych Opinii przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
11.Korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Opinie Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść GWP z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie.
12.Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
13.Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania i przechowywania Opinii w Serwisie oraz do ich czytania lub/i komentowania lub/i opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
14.W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Opinii lub jest współtwórcą Opinii winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do treści Opinii lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie oraz jej udostępniania innym osobom do czytania lub/i oceniania lub/i opiniowania na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem Opinii w Serwisie, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i publikacji Opinii w Serwisie oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwsie żadnych Opinii, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia i publikowania Opinii w Serwisie, w tym opłat za zamieszczenie i udostępnianie Opinii, które winien uiścić tym osobom i organizacjom z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką może ponieść GWP z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie.
15.Użytkownik zamieszcza, publikuje i przechowuje Opinie w Serwisie oraz zezwala na ich czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP Formularza umożliwiającego korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie w celu jej udostępnienia do czytania lub/i oceniania lub/i opiniowania innym osobom ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że GWP nie zamieszcza, nie publikuje, nie przechowuje oraz nie udostępnia do czytania lub/oceniania lub/i opiniowania Opinii Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
16.Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Opinii i Nicków, które będą zawierały treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa GWP i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść GWP z tytułu zamieszczenia i przechowywania w Serwisie Opinii Użytkownika sprzecznych z postanowieniami zdania poprzedniego.
17.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
18.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania swoich Opinii w Serwisie. Usunięcie z Serwisu Opinii Użytkownika jest możliwe poprzez wysłanie do GWP odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim winno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej moderacja@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html. GWP usunie z Serwisu Opinię Użytkownika w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionego podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

1.GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i jego Formularzy, jeżeli jest to spowodowane:
a.koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b.przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2.GWP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
3.GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od GWP.
4.GWP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
5.GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
6.GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść Opinii i Nicków Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje.
7.GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
8.GWP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego Opinii, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
9.GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
10.GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
11.GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
12.GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie (zamknięcia usługi) w każdym czasie. GWP poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie na siedem dni przed zamknięciem usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
13.Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
14.Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
15.GWP jest uprawniona do zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Opinii Użytkownika i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie w następujących przypadkach:
a)naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
b)cofnięcia zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie;
c)w przypadku udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
d)w przypadku otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze opublikowanej i przechowywanej w Serwisie Opinii Użytkownika;
e)w przypadku nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;
f)w przypadku rezygnacji z udostępniania usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie (zamknięcia usługi).
16.W przypadku zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, GWP usunie Opinię Użytkownika z serwera GWP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Opinii zabezpieczonych na żądanie uprawnionego podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
17.W związku z tym, że Użytkownik nie udostępnia GWP danych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, zablokowanie (uniemożliwienie) dostępu do Opinii Użytkownika i zaprzestanie świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania jego Opinii w Serwisie następuje bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.12 Regulaminu.

VII. Korespondencja.

1.GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika.
2.Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej moderacja@serwis.wp.pl. lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.

VIII. Reklamacje.

1.Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej moderacja@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
2.GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3.Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2.GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
3.Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.